Gør dig fri af gamle strategier!

De strategier, som holdt os i live gennem vores barneår, truer os på livet når vi kommer til års. Så er det tid at finde en ny vej. Mønsterbryderkursus II hjælper dig ud af gamle indgroede overlevelsesstrategier og frisætter dig til at leve det liv, som du er kommet på afstand af.

 

Når det stormer hejser nogle sejl og andre bygger læhegn. Her vover vi os ud i stormen. Det fordrer en landsby at fostre et barn. På Mønsterbryderkursus II – som udvider og uddyber Mønsterbryderkursus I – lader vi os forme i et fællesskab, som fornyer og støtter håbet i os. Vi kan, midt i alting, blive hele og frie mennesker sådan som vi længes efter og som Gud inviterer os til.


Indhold og format

Mønsterbryder II tager tråden op fra Mønsterbryder I. Det et procesorienteret kursusforløb med fokus på vækst til menneskelig og åndelig modenhed i Kristus. Det indeholder 6 moduler og er designet efter samme model som Mønsterbryder I.

 

For at få udbytte af kurset må du have gennemført Mønsterbryder I eller tilsvarende. Det betyder i praksis at du evner at betragte dig selv udefra (fra et forsonligt sted) og ved, at du leger gemmeleg med dig selv og er indstillet på at få skåret noget af det overflødige fedt væk og komme ind til benet.

 

Det er et dannelses – og udviklingsforløb, hvis hovedsigte er livsoplysning og udvikling af relationskompetencer, livsmestring og tilstedeværelsesfærdigheder.

 

Lærere: Peder Poulsen, Lars Neve, Jens-Petter Jørgensen (Norge) og Helle Lerche.


Dit udbytte

Som kursist kan du forventede en øget evne til at mestre dit eget liv. Du vil vokse i evnen til at kunne rumme dig selv og andre og du kan træffe gode valg for dig selv og kan hjælpe og modtage hjælp, altså være i en sund og gensidig udveksling med dig selv og med andre.

 

På den baggrund vil du forventeligt kunne indgå i din familie- og vennekreds og civilsamfund iøvrigt på en måde, så du bliver en del af løsningen fremfor en del af problemet. Du vil være fortrolige med at deltage i og lede små grupper og facilitere relationer og vækstprocesser både i grupper og på tomandshånd.

 

Opbygning og rytme 

Kursusforløbet er bygget op med en veksling af tidebøn (liturgiske andagter, som følger dagens rytme), plenumsamlinger med undervisning og refleksion, personligt arbejde og terapi, arbejde i små grupper samt egen tid og fritid.

 

På kurset tilstræber vi et dynamisk og procesorienteret forløb hvor din livfortælling og refleksioner over den er en bærende del. I forløbet indgår didaktisk undervisning, modellering og træning med feedback til den enkelte kursist samt refleksion. Alt sammen i en støttende og opmuntrende atmosfære.

 

Kurset giver mulighed for at arbejde terapeutisk med de personlige temaer, som har rejst sig ud af selvrefleksionen og den afklaring, som modellering, træning og feed back har givet anledning til. Særlig fokus er der på at opøve evne til indre empati og egenansvarlighed. Der vil indgå forskellige terapeutiske metoder, herunder især Inner Family Systems (IFS) og grundig introduktion til enneagrammet introduceret af kursuslederne samt besøgende gæstelærere. Til dette føjer sig hjælp til fordybelse i kristne åndelige discipliner.

 

Hvert kursusmodul er bygget ret kompakt op og består af 34 lektioner. 

 

Kursusleder Peder Poulsen vil være gennemgående figur på alle kurserne.


Program og datoer


Livs- og spiritualitetshistorie

Kursusdel 1. Gæstelærer Jens-Petter Jørgensen, Norge.

Kursusdel I handler om at gruppen formes og etablerer kontakt – og hver enkelt gør sig nogle erfaringer om at komme ind i en ny sammenhæng og gør sig fortrolig med Mønsterbryderkursernes særlige kultur, herunder at være mere opmærksom på relation og processer og mindre på resultater.

Fokus på undervisningen er indlæring af assertiv kommunikation, især tilstedeværelsesfærdigheder i form af varme, empati og respekt. Hertil kommer så den narrative terapi udledt fra fortælling af livshistorier.

 

Enneagrammet

Kursusdel 2: Gæstelærer Lars Neve

Enneagrammet er en flere hundrede år gammel beskrivelse af 9 personlighedstyper – en meget dybtgående beskrivelse, da der er tale om en kortlægning af menneskers dybtliggende motiver for det, de gør. Enneagrammet hjælper kursisterne til at forstå deres egne og andres personlighedsmønstre og kan dermed hjælpe dem til at forstå sig selv og deres omgivelser bedre. Enneagrammet viser først og fremmest sin værdi i kraft af det formidable værktøj, det er i forbindelse med personlig udvikling, menneskeforståelse, kommunikation og samarbejde. Søg enneagram på google for flere oplysninger.

 

Åndelig Praksis

Kursusdel 3: Gæstelærer Helle Lerche

Gennem åndelig praksis øges kursisternes kendskab til sig selv og hvad der rører sig i dem. Der er en tæt forbindelse mellem relation og ånd og åndelig praksis søger at styrke sansen for det liv, som giver sig tilkende både fysisk og psykisk, men som kan have sin oprindelse i en større åndelig virkelighed. Mønsterbryderkurset henter sin åndelige forståelse fra kristen spiritualitet, altså hovedsageligt kristne mystikere og  nyere og ældre kristen trospraksis, feks. Lexio Divina, tidebønner og kontemplativ bøn. www.aandeligmedvandring.dk.

Inner Family System (IFS)

Kursusdel 4. Gæstelærer Lars Neve

Indre Empati eller IFS Inner Family System er en terapeutisk model, som er udviklet bl.a. på baggrund af systemisk familieterapi. Den har sin oprindelse i USA og hovedmanden hedder Richardt Schwartz. På en meget holistisk måde giver den en forklarings – og arbejdsmodel i forhold til splittede sind og irrationelle adfærdsmønstre. Kursisterne bliver indført i IFS universet og arbejder både i plenum og i små grupper med denne tilgang til sig selv. www.selfleadership.org. 

 

Transformationsrejsen

Kursusdel 5

Bevidsthed og bevidsthedsskifte. Fra blind til seende. Fra undergang til opstandelse. Fra umyndig til myndig. Fra barn til voksen. Fra puppe til sommerfugl. Kursisterne spejler sig i ’den heroiske rejse’ som den er fortalt os i talrige historier, ikke mindst historien over dem alle, historien om Jesus, menneskesønnen. Især Josef Campbells studier i mytologien hjælper på vej. 

 

Tag det og giv det videre!

Kursusdel 6

Et kærligt tilbageblik på forløbet og indbyrdes tilkendegivelser overfor hinanden hjælper en klarhed på vej om, hvem jeg er og hvad jeg vil. Hvordan kan fremtiden så forme sig. Ingen tager af sted før end vi har rundet af i flere omgange og ved, hvordan og med hvem jeg skal tilbage og gøre mig gældende i det almindelige liv.


Praktiske informationer

Kursusstedets navn og adresse: Oasehøjskolen i Oustruplund, Kortkursusafdelingen, Oustrupvej 14, Thorning, 8620 Kjellerup.

 

Pris for alle 6 Kursusdele kr. 12.000,-. Kurset er bygget op så kursusdelene interagerer med hinanden. Tilmelding er således til hele forløbet og det er ikke muligt at deltage i enkeltdele.

 

Tilmelding gerne snarest og senest en måned før kursusstart til ulla@oasehojskolen.dk. Depositum på kr. 500,- skal være indbetalt før tilmelding regnes som gyldig. Indbetales til reg no:    Konto: Der kan betales i rater.


Spørgsmål

Praktiske spørgsmål stiles til forstander Ulla Kristensen: ulla@oasehojskolen.dk.

Spørgsmål om kursets indhold stiles til kursusleder Peder Poulsen: peder@oasehojskolen.dk. Tlf. 20436732

Tilmelding

Tilmeldingsfrist en måned før kursusstart.

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Du har rettet henvendelse til Oasehøjskolen for at bliver tilmeldt et højskoleophold. I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere dit ophold på Oasehøjskolen.

Den dataansvarlige er: Jakob Carl Christensen, Kirke Allé 7A, 6400 Sønderborg, Tlf: 30 13 17 14,

Formålet med behandlingen er at kunne administrere dit ophold på skolen og leve op til de krav skolen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b. Oasehøjskolen har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. Oasehøjskolen videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil. Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke, som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen. Hvis du ikke ønsker, at skolen behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere dit ophold på skolen og leve op til de forpligtelser som skolen er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold på skolen må bringes til ophør. Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Oasehøjskolens behandling af dine personoplysninger ukorrekte.